Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

H.C.L. nr. 1/29.01.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 2/29.01.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L.nr. 4/26.02.2021 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 5/26.03.2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor de merit ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru Semestrul II a anului şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 6/26.03.2021 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru perioada 2021 – 2030

H.C.L. nr. 7/26.03.2021 privind aderarea Comunei Lozna, judeţul Botoşani, prin Consiliul Local al Comunei Lozna, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltarea Sustenabilă şi Integrată în Ţara de Sus

H.C.L. nr. 8/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2021

H.C.L. nr. 9/22.04.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ, la nivelul Şcolii gimnaziale “Gheorghe Popovici” Lozna pentru anul şcolar 2020 – 2021

H.C.L. nr. 10/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru anul 2020

H.C.L. nr. 11/22.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2021

H.C.L. nr. 12/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 13/22.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 14/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 15/22.04.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 16/28.05.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și al Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului și al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2021

H.C.L. nr. 17/30.06.2021 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Comunei Lozna, Consiliului Local al Comunei Lozna, Primarului Comunei Lozna, precum şi ale Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Lozna, în faţa instanţelor de judecată

H.C.L. nr. 18/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 19/30.06.2021 privind aprobarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii: „Construire clădire “Muzeul Satului”, sat Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 20/30.07.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 21/30.07.2021 privind aprobarea Procedurii de participare a cetăţenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local al Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 22/27.08.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, anul 2021

H.C.L. nr. 23/27.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Lozna, județul Botoșani pentru trimestrul III, anul 2021

H.C.L. nr. 24/27.08.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT – Comuna Lozna în AGA ADI ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi nr. 892/04.07.2017

H.C.L. nr. 25/27.08.2021 privind suspendarea temporară a nivelului Primar pentru structura „Școala gimnazială nr. 2 Străteni„ pentru anul şcolar 2021 – 2022

H.C.L. nr. 26/30.09.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 27/30.09.2021 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2021 – 2022

H.C.L. nr. 28/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul III, anul anul 2021

H.C.L. nr. 29/30.09.2021 privind participarea Comunei Lozna, judeţul Botoşani, în cadrul Programului  privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, finanțat de Agenția Fondului pentru Mediu cu proiectul de investiții: „Creşterea eficienţei energetice, corp C1, Școala gimnazialã “Gheorghe Popovici” Lozna,  județul Botoşani

H.C.L. nr. 30/29.10.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Planului anual de creștere a tarifelor pentru anul 2022, actualizat la luna August 2021

H.C.L. nr. 31/29.10.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 32/29.10.2021 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2021

H.C.L. nr. 33/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finantare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Reţea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 34/29.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2021

H.C.L. nr. 35/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în Comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 36/29.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 37/26.11.2021 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 38/26.11.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 2022

H.C.L. nr. 39/26.11.2021 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru sermestrul I al anului şcolar 2021 – 2022

H.C.L. nr. 40/26.11.2021 privind participarea Comunei Lozna la “Programul privind creșterea eficienței energetice  a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Lozna, județul Botoșani“

H.C.L. nr. 41/08.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2021

H.C.L. nr. 42/24.12.2021 privind aprobarea Planului lunar de lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2022 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 43/24.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2021

H.C.L. nr. 44/24.12.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023

H.C.L. nr. 1/28.01.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 2021

H.C.L. nr. 2/28.01.2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/28.01.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale pentru anul 2021 ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 4/28.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022

H.C.L. nr. 5/25.02.2022 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani,  zona 1 Dorohoi nr. 922/13.07.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat

H.C.L. nr. 6/25.02.2022 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 276/222/2022 sau orice dosar care derivă din dosarul menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei Dorohoi, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 7/25.02.2022 privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Comunei Lozna și a Regulamentului Local de Urbanism

H.C.L. nr. 8/25.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 9/25.02.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 10/25.02.2022 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022

H.C.L. nr. 11/31.03.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2021

H.C.L. nr. 12/31.03.2022 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna pentru semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022

H.C.L. nr. 13/31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2022

H.C.L. nr. 14/22.04.2022 privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici ai obiectivul de investiţii: „Refacere sistem irigații, fântână arteziană și iluminat „Parcul trandafirilor„”

H.C.L. nr. 15/22.04.2022 privind aprobarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici ai obiectivul de investiţii: „Compartimentare mansardă „Muzeul Satului”, sat Lozna, comuna Lozna, judeţul Botoşani”

H.C.L. nr. 16/22.04.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2022

H.C.L. nr. 17/22.04.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi al Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2022

H.C.L. nr. 18/22.04.2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 19/22.04.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare, Devizului general estimativ și Indicatorii tehnico – economici pentruobiectivul de investiție: „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile Lozna și Străteni din cadrul U.A.T. Comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 20/24.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem de supraveghere video, Extinderea sistemului Wi-Fi în spațiile publice și Platformă de servicii publice digitale” pentru Comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 21/31.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul II, anul 2022

H.C.L. nr. 22/30.06.2022 privindaprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1874/222/2022 sau orice dosar care derivă din dosarul menţionat, înregistrat pe rolul Judecătoriei Dorohoi, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 23/29.07.2022 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării tarifului pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale și a Actului adițional nr.  9 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi,  nr. 892/04.07.2017

H.C.L. nr. 24/29.07.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, anul 2022

H.C.L. nr. 25/29.07.2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 26/31.08.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 27/23.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul III, anul anul 2022

H.C.L. nr. 28/23.09.2022 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023

H.C.L. nr. 29/23.09.2022 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 30/27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Lozna, județul Botoșani pentru trimestrul III, anul 2022

H.C.L. nr. 31/28.10.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2022

H.C.L. nr. 32/28.10.2022 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici” Lozna în anul şcolar 2022 – 2023

 H.C.L. nr. 33/28.10.2022 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Comisie pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023

 H.C.L. nr. 34/28.10.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Lozna, județul Botoșani pentru perioada 2022 – 2027

 H.C.L. nr. 35/28.10.2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 36/29.11.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenţă la nivelul Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 37/29.11.2022 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între U.A.T. Comuna Lozna și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului: ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

H.C.L. nr. 38/29.11.2022 privind aprobarea Planului lunar de lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2023 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 39/29.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2022

H.C.L. nr. 40/20.12.2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei STRĂTEANU Angela și vacantarea locului de consilier local ocupat de aceasta în cadrul Consiliului Local al Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 41/20.12.2022 privind constatarea încetării mandatului de Viceprimar al domnului BURLACU Mihai ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacantă a funcției de Viceprimar al Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 42/20.12.2022 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 2023

H.C.L. nr. 43/20.12.2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2023 – 2024

H.C.L. nr. 44/20.12.2022 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani nr. 101/09.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pe trimestrul IV, anul 2022

H.C.L. nr. 45/20.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul anul 2022

H.C.L. nr. 1/30.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 2022

H.C.L. nr. 2/30.01.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/30.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale pentru anul 2021 ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 4/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2023

H.C.L. nr. 5/30.01.2023 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 6/30.01.2023 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în căile de atac formulate în dosarele nr. 1438/222/2021,  nr. 1445/222/2021 și nr. 276/222/2022

H.C.L. nr. 7/24.02.2023 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2023

H.C.L. nr. 8/24.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2023

H.C.L. nr. 9/31.03.2023 privind  înlocuirea doamnei STRĂTEANU Angela, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2022 – 2023, cu domnul consilier local BURLACU Mihai

H.C.L. nr. 10/31.03.2023 privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la declararea Lunii Aprilie 2023 – „Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 11/31.03.2023 privind alegerea Viceprimarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 12/28.04.2023 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 13/28.04.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2023

H.C.L. nr. 14/28.04.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2022

H.C.L. nr. 15/28.04.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 16/28.04.2023 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 17/28.04.2023 privind aprobarea valorii actualizate a devizului general cât și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Creşterea eficienţei energetice, corp C1, Școala gimnazialã “Gheorghe Popovici” Lozna,  județul Botoşani

H.C.L. nr. 18/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrulfuncţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei şi al Serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Lozna, judeţul Botoşani, începând cu data de 1 Aprilie 2023

H.C.L. nr. 19/08.05.2023 privind aprobarea depunerii proiectului: „Achiziție autocamion basculabil cu masa totală maximă de 3,5 t, comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 20/12.05.2023 privind asocierea și participarea U.A.T. – Comuna Lozna, județul Botoșani în cadrul Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței

H.C.L. nr. 21/26.05.2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi al Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2023

H.C.L. nr. 22/26.05.2023 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 23/26.05.2023 privind aprobarea Acordului de colaborare și delegarea de către U.A.T. Comuna Lozna – Consiliul Local al Comunei Lozna către U.A.T. Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani,  a  dreptului de depunere a aplicației de finanțare pentru proiectul: „Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare ”verzi”„, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C 15 Educație

H.C.L. nr. 24/30.06.2023 privindaprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și ai indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Reţea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 25/27.07.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 26/27.07.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, anul 2023

H.C.L. nr. 27/31.08.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 28/31.08.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 4 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecoproces” Botoşani

H.C.L. nr. 29/06.09.2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 19/08.05.2023 privind aprobarea depunerii proiectului: „Achiziție autocamion basculabil cu masa totală maximă de 3,5 t, comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 30/29.09.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 31/29.09.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. – Comuna Lozna în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani – zona 1 Dorohoi, exclusiv Municipiul Dorohoi nr. 892/04.07.2017

H.C.L. nr. 32/29.09.2023 privind asocierea U.A.T. Comuna Lozna prin Consiliul Local al Comunei Lozna cu U.A.T. Municipiul Dorohoi prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, U.A.T. Comuna Broscăuţi prin Consiliul Local al Comunei Broscăuţi, U.A.T. Comuna Hilişeu-Horia prin Consiliul Local al Comunei Hilişeu-Horia, U.A.T. Comuna Şendriceni prin Consiliul Local al Comunei Şendriceni, U.A.T. Comuna Văculeşti prin Consiliul Local al Comunei Văculeşti, U.A.T. Comuna George Enescu prin Consiliul Local al Comunei George Enescu, U.A.T. Comuna Ibăneşti prin Consiliul Local al Comunei Ibăneşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ  DOROHOI”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică

H.C.L. nr. 33/29.09.2023 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2023 – 2024

H.C.L. nr. 34/29.09.2023 privind desemnarea unui consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani în Comisie pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Şcolii gimnaziale „Gheorghe Popovici” Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2023 – 2024

H.C.L. nr. 35/12.10.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023 – 2029 a Comunei Lozna, judeţul Botoșani

H.C.L. nr. 36/31.10.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 37/31.10.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul III, anul 2023

H.C.L. nr. 38/31.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi modificarea listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2023

H.C.L. nr. 39/13.11.2023 privind aprobarea depunerii, implementării și a indicatorilor tehnico – ecnomici pentru proiectul: „Realizarea unei capacități de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Lozna” în cadrul apelului de proiecte: „Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”  activități  finanțate prin Fondul pentru Modernizare

H.C.L. nr. 40/29.11.2023 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în Comuna Lozna, judeţul Botoşani în anul 2024

H.C.L. nr. 41/29.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general, a indicatorilor tehnico – economici cât și a Notei de fundamentare – actualizată pentru obiectivul de investiție: „Sistem de supraveghere video, Extinderea sistemului Wi-Fi în spațiile publice și Platformă de servicii publice digitale” „ – Componenta 2 – sisteme de transport inteligente în Comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 42/29.11.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 43/29.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2023

H.C.L. nr. 44/29.11.2023 privind aprobarea reorganizării începând cu data de 1 Noiembrie 2023 a Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi al Serviciilor publice de interes local în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

H.C.L. nr. 45/28.12.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 46/28.12.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 47/28.12.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul IV, anul 2023

H.C.L. nr. 48/28.12.2023 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul şcolar 2024 – 2025

H.C.L. nr. 49/28.12.2023 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani nr. 149/18.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi modificarea listei cu obiectivele de investiţii a Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2023

H.C.L. nr. 1/31.01.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 2/31.01.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare a performanţelor individuale pentru anul 2023 ale Secretarului General al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 3/31.01.2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare la nivelul Comunei Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 4/31.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cât şi a listei cu obiectivele de investiţii ale Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2024

H.C.L. nr. 5/29.02.2024 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2024

H.C.L. nr. 6/29.02.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 7/29.02.2024 privind aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru fondator a Consiliul Local al Comunei Lozna, județul Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA  METROPOLITANĂ  DOROHOI“

H.C.L. nr. 8/29.02.2024 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru persoană cu handicap grav

H.C.L. nr. 9/05.03.2024 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul de investiții: „Achiziție autocamion basculabil cu masa totală maximă de 3,5 t, comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 10/29.03.2024 privind aprobarea Programului de acţiune comunitară la nivelul Comunei Lozna, județul Botoșani, aferent anului 2024

H.C.L. nr. 11/29.03.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 12/29.03.2024 privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la declararea Lunii Aprilie 2024 – „Luna curăţeniei” pe întreg teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 13/26.04.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 14/26.04.2024 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2023

H.C.L. nr. 15/26.04.2024 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul I, anul 2024

H.C.L. nr. 16/26.04.2024 privind aprobarea Structurii organizatorice şi al Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului şi al Serviciilor publice de interes local pentru anul 2024

H.C.L. nr. 17/26.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru trimestrul II, anul 2024

H.C.L. nr. 18/31.05.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 19/31.05.2024 privind actualizarea Statutului Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 20/21.06.2024 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul de investiții: „Achiziție autocamion basculabil cu masa totală maximă de 3,5 t, comuna Lozna, județul Botoșani

H.C.L. nr. 21/28.06.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 22/28.06.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Lozna, judeţul Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

H.C.L. nr. 23/19.07.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani

H.C.L. nr. 24/19.07.2024 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  pentru trimestrul II, anul 2024

Skip to content